Søg
Close this search box.
28900326 | info@lidtluksus.dk | Min konto

Vare: LL Primer

LL Primer

54,95 kr.

Denne primer er syrefri samt HEMA-fri.

Indhold: 10ml.

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Farligt. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af & Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter & Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Særlig behandling (se på etiketten). Ved brand: Anvend…til brandslukning.

På lager

Få besked Vi giver dig besked når varen igen er på lager.
You need to Login for joining waitlist.

Tilføj din overskrift her

Tilføj tekst her..