Søg
Close this search box.
28900326 | info@lidtluksus.dk | Min konto

Vare: Cleaner 500ml

Cleaner 500ml

94,95 kr.

Brug denne cleaner til at fjerne støv og fedt fra neglen inden påføring af produkt.
Cleaneren kan også bruges til at fjerne sticky layer!

Indhold: 500 ml.

H225 Meget brandfarlig væske og damp. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H315 Forårsager hudirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket. P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P264-A Vask huden grundigt efter brug.  P280-hø Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

På lager

Få besked Vi giver dig besked når varen igen er på lager.
You need to Login for joining waitlist.

Der bliver ikke sendt ordre ud 16, 17 & 18 Juli

JULI TILBUD!

Spar 50% på alle stickers, water decals samt glimmer & pigmenter