LL Primer

54,95 kr.
Inkl. moms

Denne primer er syrefri samt HEMA-fri.

Indhold: 10ml.

Antal

  • Sikker betaling og kommunikation Sikker betaling og kommunikation
  • Altid hurtig levering Altid hurtig levering
  • 14-dages fortrydelsesret 14-dages fortrydelsesret

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Farligt. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af & Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter & Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Særlig behandling (se på etiketten). Ved brand: Anvend…til brandslukning.

D40205410

16 andre produkter i den samme kategori: